KU273L0WTW

ความเป็นมาของโครงการโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)

โครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ตามโครงการจัดทําแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 กิจกรรมยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 หลักการและเหตุผล แผนที่รูปแปลงที่ดินเป็นชั้นข้อมูลแผนที่สําคัญสําหรับเป็นแผนที่ฐาน ซึ่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ได้กําหนดให้แผนที่รูปแปลงที่ดินเป็นชั้นข้อมูลหลัก ใน 13 ชั้นข้อมูล…

Untitled-2

พื้นที่ดำเนินการ RTK GNSS NETWORK DOL Project

แผนดำเนินการ THAILAND RTK GNSS NETWORK ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีพื้นที่ดำเนินการ ๓๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี เลย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน…

Untitled-1

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดและทำแผนที่ ด้วยการหาค่าพิกัดฉากโดยระบบดาวเทียม Global Navigation Satellite System (GNSS) และเป็นการยกระดับมาตรฐานการรังวัดเฉพาะรายให้มีความละเอียดแม่นยำถูกต้องสูง สามารถตอบสนองการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน…